JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O firmieAktualnościKontaktSzkoleniaGaleriaPORADNIKZaloguj
Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

 1. ZAMAWIAJACY:


ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A

NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

mail: info@eorson.com,

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

 1. POSTANOWIENIA WSTEPNE:

Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ WDRAŻANIE STRATEGII INTERNACJONALIZACJI SZANSĄ DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA , DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIEBIORSTW, PODZIAŁANIE II.2.1 Modele biznesowe MSP
Ofertę można składać do całości zamówienia.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem za 4mówienia jest:

 1. Tłumaczenie strony internetowej WWW.ecorson.com,
 2. Tłumaczenie 4 katalogów   


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Tłumaczenie strony internetowej WWW.ecorson.com, na 3 języki obce
  1. angielski,
  2. czeski,
  3. rosyjski,
 2. Tłumaczenie 4 katalogów na język angielski  Termin składania ofert - od zaraz czyli 03.03.2017 r. do 20.03.2017 r. do godz. 17.00


Termin przystępowania do realizacji – od 23.03.2017r.

Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy:jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 17.00

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:


O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.


Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504

Właściciel ECORSON

Jarosław Kubiak

Łódź, dnia 03.03.2017 roku

ARCHIWUMOgloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego


1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak

91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21
mail: info@eorson.com,

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Lepkościomierz,
2. Połyskomierz,
3. Tester szorowalności,
4. Piknometr z certyfikatem,
5. Grindometr G-2/100,
6. Pehametr+ Elektroda,
7. Mikroskop

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Lepkościomierz - służy do określania stopnia gęstości
2. Połyskomierz, - służy do określania stopnia połysku farb
3. Tester szorowalności,- służy do określania stopnia ścieralności danej powierzchni
4. Piknometr z certyfikatem, - służy do pomiaru masy cieczy lub substancji sypkich przy ściśle określonej objętości
5. Grindometr G-2/100,- służy do kontroli jakości produkcji
6. Pehametr+ Elektroda,- służy do określania stopnia PH
7. Mikroskop - służy do zwiększenia stopnia widzenia powierzchni

6.
Termin składania ofert - od zaraz czyli 20.01.2014 r. do 05.02.2014 r. do godz. 17.00

7.
Termin przystępowania do realizacji – od 06.02.2014r.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy:jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00
11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504


Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
Łódź, dnia 20.01.2014 roku


Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:
ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400
tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21
mail: info@eorson.com,
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Laptop i oprogramowanie do spektofotometra
2. Spektrofotometr i oprogramowanie do ustalenia receptur kolorów dla baz produktów
które są niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Tytuł projektu: „Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"
Przy wykonywaniu wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zafunkcjonowania przedmiotu zamawiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby zastosowane materiały, które będą używane do realizacji omawianego projektu, posiadały wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania – dokumentacja ta powinna być dostępna do wglądu Zamawiającego.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakup laptopa i oprogramowania do spektofotometra - kompletny laptop z wgranym oprogramowaniem współdziałającym z spektofotometrem,
2. Zakup spektrofotometra i oprogramowania do ustalenia receptur kolorów dla baz produktów - kompletny sprzęt zsynchronizowany z bazą naszych produktów
Licencje i całość wdrożenia muszą zapewnić kompatybilność działania systemu z potrzebami firmy.
6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 22.11.2013 r. do 09.12.2013 r. do godz. 17.00
7. Termin przystępowania do realizacji – od 10.12.2013r.

8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504
Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
Łódź, dnia 22.11.2013 roku


Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:
ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400
tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21
mail: info@eorson.com,
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, adaptacja, instalacja oraz pełne wdrożenie łącznie ze szkoleniem w siedzibie oraz filiach ECORSON
a. systemu informatyczny - Oprogramowania do produkcji, współdziałającego z całym systemem sprzedaży, magazynowym, logistycznym
które są niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Tytuł projektu: „Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"
Przy wykonywaniu wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zafunkcjonowania przedmiotu zamawiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby zastosowane materiały, które będą używane do realizacji omawianego projektu, posiadały wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania – dokumentacja ta powinna być dostępna do wglądu Zamawiającego.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a. zakup licencji systemu do zarządzania produkcją
Moduł zarządzania produkcją z integrowany z systemem
Gospodarka magazynowa surowców
Zlecenia produkcyjne - zarządzanie, planowanie produkcji
Kompletacja gotowego produktu.
Rozliczenie kosztów.
b. wdrożenie, konfiguracja w/w systemu
Instalacja systemu w centrali i oddziałach firmy
Konfiguracja systemu w/g wytycznych klienta
c przeszkolenie użytkowników z zakresu użytkowania, oraz zarządzania systemem.
Szkolenie z programu dla użytkowników końcowych
Szkolenie z zarządzania, konfiguracji, instalacji nowych lokalizacji dla osób wytypowanych przez właściciela firmy.
d. zakup, dostawa, konfiguracja sprzętu - serwer wraz z osprzętem na którym w/w system będzie działał.
Serwer - 1procesor/16GB RAM/3 x HDD (RAID 5)/dodatkowy zasilacz
Licencje i całość wdrożenia muszą zapewnić kompatybilność działania systemu z potrzebami firmy.
6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 28.10.2013 r. do 08.11.2013 r. do godz. 17.00
7. Termin przystępowania do realizacji – od 12.11.2013r.

8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504
Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
Łódź, dnia 28.10.2013 roku


Ogloszenie o przetargu w trybie określonymw trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A

NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400
tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

mail: info@eorson.com,

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.


 1. POSTANOWIENIA WSTEPNE:

Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Oferę można składać do całości zamówienia lub do jego częśc.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz zakup:

 1. a. Disolwer dwunapędowy oscylacyjny do dyspergowania - 1szt,
 2. b. Kadź 800L – 2 szt.
 3. Układ konfekcjonowania do wiader – 1 szt.
  d.
  Dissolver labolatoryjny – 1 szt
  e.
  Sito wibracyjne do przesiewania i selekcji kwarcu i kruszywa – 1 szt.

które są niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Tytuł projektu: „Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"

Przy wykonywaniu wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zafunkcjonowania przedmiotu zamawiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby zastosowane materiały, które będą używane do realizacji omawianego projektu, posiadały wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania – dokumentacja ta powinna być dostępna do wglądu Zamawiającego.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Disolwer dwunapędowy oscylacyjny do dyspergowania - 1szt,

  Dissolver przystosowany do wielkości kadzi o poj roboczej min. 800 L
  Główny motor (moc w sieci): ok. 55-75 kW / Napięcie 380-420 V,
  nie przeciwwybuchowe
  Zakres prędkości: min.1250 1/min

 2. Kadź 800L – 2 szt.

  pojemność robocza min. 800L
  kalibrowany zbiornik ze stali szlachetnej 1.4301

 3. Układ konfekcjonowania do wiader – 1 szt.

Zakres dozowania: wagowe: od 5kg do 30kg

Dokładność wagi tensometrycznej: 20 g,

Zasilanie elektryczne: 1x230V, 50Hz

Zasilanie sprężonym powietrzem

 

 1. Dissolver labolatoryjny – 1 szt
  Silnik o mocy 0,75 kW, 220 V 50 Hz
  Zakres płynnej regulacji obrotów:
  0-10.000 1/min

  e.
  Sito wibracyjne do przesiewania i selekcji kwarcu i kruszywa – 1 szt.

  6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 04.04.2013 r. do 06.05.2013 r. do godz. 17.00
 2. Termin przystępowania do realizacji – od 7.05.2013r.

 3. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

 4. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

 5. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy:jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00

 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)


Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykowca spełnia w/w kryteria

W razie potrzeby uzyskania bliższych informacji prosimy najpierw o

Kontakt tel: 503104504


Właściciel ECORSON

Jarosław Kubiak

Łódź, dnia 04.04.2013 roku


Ogloszenie o przetargu w trybie określonymw trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1.    ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak

            91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A

            NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400

            tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

            mail: info@eorson.com,
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz zakup
:
1. Sprężarka 100 Litrów, – 1 szt,
2. Disolwer dwunapędowy oscylacyjny do dyspergowania farb 200L – 1 szt,
3. Kadź wzmacniana 200 - 2 szt.
 
które są niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Tytuł projektu: „Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"
 
Przy wykonywaniu wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zafunkcjonowania przedmiotu zamawiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby zastosowane materiały, które będą używane do realizacji omawianego projektu, posiadały wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania – dokumentacja ta powinna być dostępna do wglądu Zamawiającego.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Sprężarka – 1 szt., - pojemność zbiornika 100 litrów 8-10 bar
2. Disolwer dwunapędowy oscylacyjny do dyspergowania 200L – 1 szt. - 15 KW, pojemność zbiornika 200-300 litrów, z czujnikiem temperatury, z czytelnym pulpitem obsługi, podświetlanie kadzi,
3. Kadź wzmacniana 200 L - 2 szt.- mobilne na kółkach ze stali nierdzewnej

6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 22.11.2012 r. do 12.12.2012 r. do godz. 12.00

7. Termin przystępowania do realizacji prac – 17.12.2012r.

8.
Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Możliwe jest składanie oferty kompleksowej bądź poszczególnych do konkretnych prac adaptacyjnych.
Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykowca spełnia w/w kryteria

W razie potrzeby uzyskania bliższych informacji prosimy najpierw o

Kontakt tel: 503104504

Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
   
                                                                
Łódź, dnia 22.11.2012 roku


Ogloszenie o przetargu w trybie określonymw trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1.   ZAMAWIAJACY:


ECORSON
- Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A

NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400
tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

mail: info@eorson.com,


2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705   Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.
3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
 Niniejsze postępowanie jest organizowane w  związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „Wzrost konkurencyjności firmy „ECORSON”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6: Rozwój mikro - i małych przedsiębiorstw. Numer konkursu
RPLD.03.06.00-3/11.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja kompresora, który jest niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu „Wzrost konkurencyjności firmy „ECORSON”:

KOMPRESOR Z INSTALACJĄ

Dane techniczne:
Rodzaj, typ:
Moc silnika: KW
Poziom hałasu: dB(A)
Pojemność zbiornika powietrza: L (150-200 L)
Ciśnienie robocze: bar- (min.5-10bar)
Wydajność nominalna: m3/min (min.150L min.)

Waga: kg
Wymiary: mm

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6. Termin składania ofert  - od dnia 26-04-2012 do dnia 15-05-2012 do godz. 18,00
Oferty należy kierować na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub do siedziby firmy:
           ECORSON - Jarosław Kubiak
           91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A,

7. Termin realizacji zamówienia – 31-05-2012.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów:
Ocena wg kryterium ceny – ranga kryterium 100 %
Kryterium cena obliczana jest wg wzoru :
    C=( Cminim. /Cb) x 100%
gdzie

C - cena
Cminim. - cena najniższa
Cb- cena badana

a.  Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawcę cenę brutto. Oferty złożone w innej walucie będą przeliczone na PLN wg średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Możliwe jest składanie oferty kompleksowej bądź na poszczególne maszyny
10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O zamówienia mogą się ubiegać  Wykonawcy, którzy:
 
a.    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
b.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
c.    dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
d.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
e.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
 W razie potrzeby uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt telefoniczny

pod nr tel: 503 104 504.
Łódź dnia 26-04-2012r.


Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak


Ogloszenie o przetargu w trybie określonymw trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400
tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21
mail: info@eorson.com,

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.
3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Niniejsze postępowanie jest organizowane w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „Wzrost konkurencyjności firmy „ECORSON”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6: Rozwój mikro - i małych przedsiębiorstw. Numer konkursu
RPLD.03.06.00-3/11.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są 3 maszyny, które są niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu „Wzrost konkurencyjności firmy „ECORSON”:

a. Maszyna do perfekcyjnego cięcia próbek
Dane techniczne:
Długość noża: 800 mm
Max wysokość warstwy cięcia: mm
Liczba cięć na minutę: 25
Napęd/ moc zainstalowana: elektryczny/kW

b. Maszyna do zaciągania i precyzyjnego nakładania kleju:
Dane techniczne:
Wydajność: <kart/godz
Obszar nanoszenia kleju: <650x420 mm="" br="">Format kart: <720x550 mm="" br="">Wysokość pojemnika kart:<40 mm="" p="">

c. Maszyna do precyzyjnego naklejania próbek do katalogów-w miejsca wyznaczone z wyznaczoną dokładnością i estetyką
Dane techniczne:
Format kart: <650x420 mm="" br="">Wydajność: <250 kart="" godz="" br="">Wysokość pojemnika kart: 100 mm

Wszystkie maszyny powinny być zabezpieczone w odpowiednie parametry i standardy bezpieczeństwa i jakości pracy.
Przy wykonywaniu wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamawiania, w tym koszty dostawy.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
6. Termin składania ofert - od dnia 02-04-2012 do dnia 20-04-2012 do godz. 18,00
Oferty należy kierować na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub do siedziby firmy:
ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A,

7. Termin realizacji zamówienia – 31-05-2012.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów:
Ocena wg kryterium ceny – ranga kryterium 100 %
Kryterium cena obliczana jest wg wzoru :
C=( Cminim. /Cb) x 100%
gdzie

C - cena
Cminim. - cena najniższa
Cb- cena badana

a. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawcę cenę brutto. Oferty złożone w innej walucie będą przeliczone na PLN wg średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Możliwe jest składanie oferty kompleksowej bądź na poszczególne maszyny
10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
c. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub pr

WRÓĆ