JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O NÁSZprávyKontaktŠkoleníGalerieNavádětPřihlásit se

ŘÁD

ŘÁD

I. VŠEOBECNÉ PŘEDPISY

1. Tento řád (dále nazývaný „Řád“) stanovuje pravidla, podle kterých budou prodejce a zákazníci uzavírat kupní smlouvy na zboží včetně na dálku mimo sídlo prodejce nebo sídlo představenstva, elektronickou poštou prodejce na adrese; info@ecorson.com
2. Obchod fungující na adrese info@ecorson.com, provozuje Jarosław Kubiak realizující podnikatelskou činnost pro firmu Ecorson Jarosław Kubiak se sídlem Łodź Ul. Wojska Polskiego 165a zapsaný v centrální evidenci a informací podnikatelské činnosti, DIČ 727-002-94-25 IČO 470827400 Tel./fax 042/617-23-21. Email: info@ecorson.com, web: www.ecorson.com


II. SLOVNÍK POJMŮ POUŽÍVANÝCH V ŘÁDU


Prodejce, správce osobních údajů – Jarosław Kubiak provozující podnikatelskou činnost pro firmu Ecorson Jarosław Kubiak se sídlem Łodź 91-726, ul. Wojska Polskiego 165a zapsaný v centrální evidenci a informací podnikatelské činnosti, DIČ 727-002-94-25, IČO 470827400 Tel./fax 42/617-23-22,42/617-23-21 e-mail: info@ecorson.com, provádí zásilkový prodej zboží v jeho aktuální nabídce, jehož majitelem je prodejce, webové stránky – webové stránky na adrese www.ecorson.com, Zákazník – fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které jiné předpisy přiznávají právní subjektivitu, provádějící nákup v obchodě podle pravidel uvedených v řádu, Spotřebitel – Za spotřebitele je považována fyzická osoba provádějící s prodejcem právní činnost nespojenou přímo s jejími podnikatelskými nebo profesními aktivitami,
Výrobek nebo výrobky – výrobek nebo výrobky, popsané na webových stránkách,u kterých prodejce umístil informace o možnosti jejich zakoupení. Popis zboží s uvedením ceny nepředstavuje nabídku ve smyslu čl. 543 Občanského zákoníku, ale je pozvánkou k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 Občanského zákoníku


III. OBJEDNÁVKY


1. Technické požadavky, nutné pro využití internetové objednávky, je přístup na webové stránky WWW – libovolným, aktualizovaným internetovým prohlížečem, možnost příjmu zpráv elektronické pošty - platný emailový účet.
2. Podání objednávky zákazníkem se provádí na základě jeho emailu s konkretizovanými výrobky na adresu: info@ecorson.com.
3. Zákazník v emailu udává také následující údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, zasílací adresa, číslo telefonu, a v případě podnikatele také DIČ a IČO a název firmy. Uvedení údajů je dobrovolné, bez jejich uvedení ale prodejce nebude moci objednávku realizovat.
4. Zasláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s řádem. První objednávce na výrobek také předchází informace od prodejce o ceně nebo ocenění celku, použití a potřebném množství.
5. Odsouhlasení řádu zákazníkem zahrnuje současně prohlášení v následujícím znění:
a) seznámil jsem se s řádem a akceptuji všechna jeho ustanovení,
b) dobrovolně přistupuji k využívání služeb prodejce podle pravidel vyplývajících z řádu,
c) prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé, a dále beru na vědomí, že v případě nepravdivosti výše uvedeného prohlášení ponesu odpovědnost podle pravidel vyplývajících z polských právních předpisů,
d) souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, uvedených v emailu správci, výhradně pro účely správné realizace smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou, uzavřené stranami podle pravidel vyplývajících z řádu.
6. Informace uvedené na webových stránkách nepředstavují nabídku ve smyslu předpisů Občanského zákoníku, ale pozvánku k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy zákazníkem. Podmínky kupní smlouvy stanovuje tento řád, platné právní předpisy a individuální dohoda mezi prodejcem a zákazníkem.
7. Podání objednávky zákazníkem se provádí výhradně v polském jazyce.
8. Po podání objednávky a realizaci zásilky prodejcem zákazník obdrží na uvedenou emailovou adresu email „informace o objednávce“ s informací o realizaci zásilky kurýrem, originálem faktury a postupem pro reklamační řízení v případě škody vzniklé během přepravy, a odsouhlasením řádu.
9. Pokud nejsou údaje v emailu správné, zákazník je během 24 hodin od přijetí potvrzení objednávky povinen kontaktovat prodejce na emailové adrese: info@ecorson.com s informací a žádostí o opravu údajů.
10. Před realizací objednávky kupující obdržel všechny zákonem vyžadované informace a poučení - zejména o: údajích prodejce, hlavních vlastnostech výrobku, celkové ceně a všech ostatních nákladech, které s ním souvisí, způsobu a termínu splnění vzájemných plnění oběma stranami, postupu reklamace, pravidlech odstoupení od smlouvy, nákladech a pravidlech ohledně vrácení zboží, povinnosti prodejce dodat věci bez závad, existenci a obsahu záruky a způsobu její realizace, možnosti využít a pravidlech mimosoudních způsobů reklamace a uplatňování nároků.
11. Navíc prodejce zpřístupní na žádost zákazníka oznámenou emailem na adresu (info@ecorson.com) vzorek nebo vzorník barvy výrobku nebo výrobků, o jejichž koupi má zákazník zájem, a také individuálně stanoví množství výrobku nebo výrobků, potřebných zákazníkovi pro použití výrobku ve shodě s jeho účelem. Vzorníky barev jsou zpřístupňovány v elektronické podobě na stránkách www.ecorson.com u konkrétního výrobku nebo originální v papírové verzi v prodejnách a obchodech prodejce na území státu i v zahraničí.
12. Objednávku tvoří nabídka od zákazníka prodejci na uzavření kupní smlouvy na zboží za cenu uvedenou v popisu zboží nebo v individuálním ocenění za podmínek stanovených v tomto řádu.
13. Smlouva se uzavírá v polském jazyce.
14. Pokud chce zákazník objednat zboží mimo území Polska, musí kontaktovat přímo prodejce na adrese info@ecorson.com. V tomto případě budou stanovena individuální pravidla: Prodeje, zaslání a reklamace s dopravcem objednaného zboží do dané země.


IV. CENY


1.Všechny ceny výrobku nebo výrobků jsou zákazníkovi poskytnuty k dispozici po zaslání žádosti o nabídku emailem.
2. V každé nabídce uvedená cena je závazná v okamžiku podání objednávky zákazníkem po dobu 1 měsíce od data jejího vytvoření.
3. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen výrobků, uvedených v nabídce, zařazování nových výrobků do nabídky obchodu, provádění a rušení propagačních akcí na stránkách obchodu nebo provádění změn u těchto akcí. Výše uvedená oprávnění nemají vliv na ceny výrobků v objednávkách, podaných před datem, kdy změny ceny nebo podmínky propagačních akcí nabyly platnosti.
4. Zaplacení ceny nastává převodem na příslušný bankovní účet prodejce ve formě zálohy, před odesláním objednávky. Při stálé spolupráci je možné placení s dohodnutou splatností podle stanovených pravidel.

V. FAKTURY A ÚČTY

1. Potvrzením o uzavřené transakci prodeje výrobku je daňový doklad. Žádost o fakturu s DPH místo daňového dokladu musí zákazník při zadávání objednávky pokaždé uvést v emailu. V takovém případě je zákazník povinen uvést údaje potřebné pro vystavení faktury s DPH.
2. Zaslání daňového dokladu (faktury DPH s papírové podobě) obchod provádí společně se zásilkou objednaného zboží na adresu uvedenou v objednávce.
3. Prodejce si vyhrazuje právo na zaslání faktury DPH v podobě souboru PDF, výhradně kupujícím, kteří si v předstihu vtiskli, podepsali a zaslali na adresu obchodu souhlas se zasláním faktury emailem. Kupující, aby mohl přijmout a prohlížet fakturu v podobě souboru PDF, musí mít nainstalovaný program umožňující prohlížení souborů PDF (např. bezplatný Adobe Acrobat Reader).


VI. REALIZACE OBJEDNÁVKY

1. Zákazník může zasílat objednávky na email: info@ecorson.com, od pondělí do neděle nepřetržitě, 24 hodin denně. Objednávky se realizují v pracovní dny, od pondělí do pátku, od 8 do 17 hodin.
2. Na dobu realizace objednávky se skládá doba přípravy zásilky a doba dodání.
3. Doba přípravy zásilky je do 7 pracovních dnů a v závislosti na způsobu platby začíná:
- v případě platby převodem: v nejbližším pracovním dni po dni zaplacení, přičemž dnem zaplacení je den kdy je na bankovní účet prodejce připsána částka rovnající se ceně objednaného zboží společně s případnými náklady na dopravu;.
4. Termín dodání začíná okamžikem odeslání zboží.
5. Dodání na území Polska se provádí kurýrní firmou, se kterou má Ecorson uzavřenou smlouvu. Všechny informace o zásilce a dodání jsou uvedeny v emailové zprávě obsahující navíc: potvrzení objednávky, fakturu a postup pro případ poškození během přepravy.
6. Objednané zboží lze také odebrat osobně v sídle obchodu, v hodinách od 8,00 do 17,00, po předchozím ohlášení této skutečnosti telefonem (na číslo +48 042/617-23-22) nebo emailem (adresa: info@ecorson.pl). Tarif za volání na uvedené telefonní číslo je stejný jako tarif za běžné telefonní spojení, podle tarifního balíčku dodavatele služeb zákazníkovi.
7. Při přebírání zásilky je zákazník povinen důkladně zkontrolovat za přítomnosti kurýra stav vnějšího obalu a objednaného zboží. V případě jakéhokoli poškození zásilky je zákazník povinen pořídit společně s kurýrem protokol o škodě ve dvou kopiích, podepsaných zákazníkem i kurýrem. Pokud se po převzetí zásilky projevila ztráta nebo poškození uvnitř bez jakýchkoli známek na venkovním obalu, na žádost zákazníka je to nutné ohlásit kurýrovi neodkladně po zjištění škody, nejpozději ale během 2 dní ode dne převzetí zásilky. Kontaktní telefon na Oddělení péče o zákazníky dopravce/kurýra je uveden na přepravním listu. Navíc je nutné každé vnější poškození zásilky typu: mokré nebo zabarvené skvrny od zaplavení, zatékání, odření, trhliny, deformace, zlomení atd. důkladně popsat v protokolu o škodě a pořídit snímky. K protokolu o škodě je vždy nutné připojit snímky poškozené zásilky zvenčí i zevnitř a každého obalu s výrobkem.
8. Postup v případě poškození zásilky během přepravy stanovuje zákon ze dne 15. listopadu 1984 Zákon o přepravě.
9. V případě zjištění škody vzniklé během přepravy z viny kurýrní firmy, je nutné poškozené zboží společně se správně sepsaným protokolem o škodě, dokladem o koupi a snímky zaslat na adresu prodejce. Protokol o škodě má dopravce vždy u sebe.
10. Realizace objednávky současně znamená, že zákazník obdržel od prodejce informace o výrobku, seznámil se s nimi a rozumí jim.


VII. OSOBNÍ ÚDAJE


1. Zákazník akceptuje řád a souhlasí s umístěním svých osobních údajů v databázi správce a s jejich zpracováním správcem za účelem realizace smlouvy v okamžiku podání objednávky. Subdodavatelé budou mít přístup výhradně k těm údajům, které jsou nezbytné pro realizaci výše uvedených cílů.
2. Správcem osobních údajů je Jarosław Kubiak provozující podnikatelskou činnost pod firmou Ecorson Jarosław Kubiak
3. Zákazník/Spotřebitel má v každém okamžiku přístup ke svým údajům, může je měnit, aktualizovat nebo požádat o jejich smazání.
4. Uvedení osobních údajů je dobrovolné s tou podmínkou, že je nutné pro objednání zboží nebo pro účast na propagačních akcích, v případě kdy údaje nejsou poskytnuty, není možná účinná realizace výše uvedených cílů.
5. Správce je oprávněn sdělit osobní údaje výhradně subjektům oprávněným na základě příslušných právních předpisů, podle pravidel ochrany soukromí, ustanovení řádu a platných právních předpisů, z toho zejména podle zákona o ochraně osobních údajů.


VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v termínu 14 dní od převzetí zboží spotřebitelem nebo jím pověřenou osobou s výjimkou přepravce.
2. Dopis oznamující odstoupení od smlouvy musí být podán v originále s čitelným podpisem, poštovní zásilkou na adresu: Ecorson Jarosław Kubiak, 91-726 Łódź Ul. Wojska Polskiego 165a,
3. Pro dodržení výše uvedeného termínu postačuje zaslání prohlášení o odstoupení prodejci nejpozději poslední den čtrnáctidenního termínu. A také zaslání: a. originálu dokladu o koupi b. prohlášení o odstoupení c. zboží,
4. Spotřebitel hradí všechny přímé náklady na vrácení výrobku, pokud obchod nesouhlasil s úhradou.
5. Výrobek musí být vrácen v nezměněném a kompletním stavu.
6. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty věci, které je důsledkem jejího používání způsobem přesahujícím způsob nutný pro zjištění charakteru, vlastností a fungování věci.
7. Vrácení výrobku spotřebitelem musí být provedeno neprodleně, nejpozději ale v termínu 14 dní ode dne zaslání prohlášení o odstoupení od smlouvy. Pro dodržení termínu stačí odeslat výrobek před uplynutím posledního dne termínu. Výrobek musí být zaslán na adresu prodejce: Ecorson Jarosław Kubiak ul. Wojska Polskiego 165a, 91-726 Łódź
8. Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží zákazníkovi/spotřebiteli na smlouvy/prodej:
1) o poskytování služeb, pokud podnikatel službu realizoval plně a s výrazným souhlasem spotřebitele, jenž byl informován před zahájením poskytování služby, že po splnění zakázky podnikatelem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy;
2) ve které cena nebo odměna záleží na pohybech na finančním trhu, nad kterými nemá podnikatel žádnou kontrolu a které mohou nastat před uplynutím termínu pro odstoupení od smlouvy;
3) ve které je předmětem plnění věc: nehotová, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo určená pro uspokojování jeho individuálních potřeb, v tomto případě např. zbarvení barev a omítek na konkrétní barvu nebo ve stanoveném, pro něho upraveném množství;
4) ve které je předmětem plnění věc podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou použitelnosti;
5) ve které je předmětem plnění věc dodávaná v zapečetěném obalu, kterou po otevření nelze vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
6) ve které jsou předmětem plnění věci, které se po dodání z důvodu svého charakteru stávají nedělitelnou součástí jiných věcí;
7) ve které jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, a jejichž dodání může nastat až po uplynutí 30 dní, a jejichž hodnota závisí na kolísání cen na trhu, nad kterými nemá podnikatel kontrolu;
8) ve které spotřebitel výslovně žádal, aby k němu podnikatel přijel za účelem provedení urgentní opravy nebo údržby;
9) ve které jsou předmětem plnění zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
10) o dodání deníků, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
11) uzavřené na základě veřejné dražby;
12) o poskytování služeb v oblasti ubytování, neurčeného pro bytové účely, převozu věcí, pronájmu automobilů, gastronomie, služeb spojených s volným časem, volnočasovými, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud byl ve smlouvě vyznačen den nebo doba poskytování služby;
13) o dodání digitálního obsahu, který není uložen na materiálním nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výrazným souhlasem spotřebitele před uplynutím termínu pro odstoupení od smlouvy a po jeho informování podnikatelem o ztrátě práva k odstoupení od smlouvy.
14) Prodejce nejpozději během 14 (slovy: čtrnácti) dní od data přijetí: prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, originálního dokladu o koupi a kompletního výrobku, vrací spotřebiteli částku rovnající se všem platbám provedeným spotřebitelem, včetně plateb za dodání zboží, s výjimkou dalších nákladů vyplývajících ze způsobu dodání, zvoleného spotřebitelem odlišujícího se od nejlevnějšího běžného způsobu.
Prodejce provádí vrácení peněz prostřednictvím stejného způsobu platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něho není spojen s dodatečnými náklady.
15) Prodejce má právo pozdržet vrácení plateb obdržených od spotřebitele do chvíle, kdy dostane plnohodnotné zboží zpět.


VIII. REKLAMACE V PŘÍPADĚ SPOTŘEBITELŮ


1. Všechny výrobky dostupné v obchodě pocházejí z legálního zdroje, jsou originální a bez závad. Každý výrobek musí být spotřebitelem použit ve shodě s jeho účelem a použitím a v příslušném systému. Všechny informace o výrobcích jsou k dispozici na webových stránkách www.ecorson.com
2. Na zakoupený výrobek je udělována dodatečná 2-letá záruka za daných podmínek:
a. jednotlivé výrobky musí být použity v odpovídajícím a prodejcem doporučovaném systému, nanášeny podle popisu v listech nanášení, technických sankcích, jež jsou umístěny na webových stránkách www.ecorson.com. U konkrétního zakoupeného výrobku.
b. jednotlivé výrobky musí být použity ve shodě s jejich určením a na odpovídající povrch v optimálních a doporučených podmínkách počasí. Tyto údaje jsou dostupné v popisu a listech výrobku na www.ecorson.com, u konkrétního výrobku.
Plné informace o výrobku a jeho správném použití jsou pokaždé zákazníkovi sděleny prodejcem v podobě: emailu, telefonicky nebo osobně (vydáváním letáků, uvedením zdroje informací na webových stránkách prodejce).
3. Výjimky ze záruky:
a. výrobky použité nesprávně, v rozporu s doporučovaným systémem, který je uveden na webových stránkách www.ecorson.com, prodejce u konkrétního výrobku.
b. výrobky použité v nesprávném nebo nedostatečném množství, v nevhodných atmosférických podmínkách,
c. výrobky použité na sypkém, nestabilním podkladu, který není trvale spojen s daným podložím, bez správného použití základového nátěru nebo použití nesprávného nebo nekvalitního základového nátěru,
d. výrobky použité na nesprávně připraveném a neustáleném podkladu,
e. na plochách vystavených extrémním atmosférickým, tepelným, mechanickým podmínkám,
f. povrchy, na kterých byly nebo jsou stopy: plísně, hub, zatékající vody, stopy různých olejů a barviv,
g. po přírodních škodách, škodách z vody a kanalizace, mechanickém poškození, otěru, tepelném a jiném poškození,
h. po poškození povrchů spojených s prasklinami, sesedání staveb, konstrukčních chybách a opravách staveb,
i. použité mimo kontrolu prodejce, na předem nezkontrolované, neustálené povrchy,
j. barevnost – při prodeji je zákazníkovi v obchodě představován originální vzorek barvy, se kterou souhlasí na příjmovém dokladu. Ovšem při objednávání barveného zboží, individuálně emailem – zákazník provádí ohodnocení na základě obrazovky monitoru s tím, že každý monitor může danou barvu zobrazovat trochu jinak a je to tedy jen náhledová barva, a nikoli 100% vzorek provedený z originálního výrobku – takže zákazník musí počítat s barevnými rozdíly mezi zobrazením na monitoru a originálním vzorkem výrobku.
k. výrobky dříve smíchané s vodou, jiným výrobkem nebo dvousložkové.
4. Spotřebitel má právo podat reklamaci v případě zjištění rozporu mezi uzavřenou smlouvou a zakoupeným zbožím. Pro dodržení tohoto termínu postačuje zaslat oznámení před jeho uplynutím.
5. Reklamační oznámení společně s důkladným popisem čeho se reklamace týká, dokladem o koupi a reklamovaným výrobkem je nutné zaslat na adresu sídla: Ecorson Jarosław Kubiak ul. Wojska Polskiego 165a, 91-726 Łódź, nebo odevzdat osobně v sídle prodejce.
6. Reklamace bude posouzena ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne doručení kompletních údajů reklamačního oznámení prodejci společně s dokladem o koupi i výrobkem.
7. Pokud výrobek neodpovídá smlouvě, spotřebitel může požadovat snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, pokud prodejce neprodleně a bez nadbytečných obstrukcí pro spotřebitele nevymění vadný výrobek za bezvadný. Toto omezení neplatí, pokud již byl výrobek prodejcem vyměněn nebo prodejce nedostál povinnosti vyměnit výrobek za bezvadný nebo odstranit závadu. Navíc místo prodejcem navrhovaného odstranění závady může spotřebitel požadovat výměnu výrobku za jiný bez závad, nebo místo výměny požadovat odstranění závady, pokud by to nevyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrhovaným prodejcem.
8. V případě, kdy zákazník nemůže požadovat výměnu a pokud prodejce nedokáže splnit takový požadavek v odpovídající době nebo kdy by výměna vystavovala zákazníka značným nepříjemnostem, má právo požadovat odpovídající snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy; od smlouvy ale nemůže odstoupit, pokud je závada irelevantní.
9. Pokud kupující jako spotřebitel, doporučeným dopisem na adrese prodejce požádal o výměnu věci nebo podal žádost o snížení ceny, a stanovil částku, o kterou má být cena snížena, a prodejce s touto žádostí nesouhlasil v termínu třiceti dní, má se za to, že žádost uznal jako opodstatněnou.
10. Rozdíly vyplývající z individuálního nastavení počítače spotřebitele (barva, poměr stran, vzhled struktury,… atd.) nemohou být důvodem pro úspěšnou reklamaci koupeného zboží.

IX. REKLAMACE V PŘÍPADĚ ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELI

V případě reklamace, nahlášené zákazníkem, který není spotřebitelem, budou použita následující pravidla:
1. Záruka za fyzické závady je omezena na závady ovlivňující funkčnost výrobku nebo snižující jeho hodnotu výrazným způsobem, ohlášená zákazníkem v termínu 14 dní ode dne předání výrobku, s výjimkou závad, které výrobce podvodně zatajil.
2. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek, zda neobsahuje vady, neprodleně po převzetí zboží.
3. Nahlášení závady bude posouzeno v termínu 30 kalendářních dní od data doručení nahlášení společně s poškozeným výrobkem a dokladem o koupi nebo reklamačního sdělení, pokud vlastnosti výrobku způsobují, že ho nelze zaslat zpátky prodejci.
4. Reklamační hlášení společně s dokladem o koupi a reklamovaným zbožím je možné zaslat na adresu: info@ecorson.com nebo předat přímo v sídle firmy Ecorson Jarosław Kubiak na Ul. Wojska Polskiego 165a, 91-726 Łódź

X. DALŠÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V záležitostech neupravených tímto řádem se použijí předpisy všeobecně platného práva, a zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
2. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu tohoto řádu. Všechny změny řádu budou platné ode dne jejich vyhlášení na webových stránkách obchodu, přičemž tyto změny nebudou platit pro objednávky podané před změnou řádu. Tyto objednávky budou realizovány za podmínek původního znění.
4. V případě jakýchkoli pochybností spojených s objednávkou se může Zákazník/Spotřebitel spojit s prodejcem prostřednictvím telefonu č. + 48 042/617-23-22 nebo elektronickou poštou na emailové adrese: info@ecorson.com. Tarif za volání na uvedené telefonní číslo je stejný jako tarif za běžné telefonní spojení, podle tarifního balíčku dodavatele služeb zákazníkovi.
5. V případě dotazů spojených s používáním zakoupeného zboží může Zákazník/Spotřebitel použít kontakt emailem na adrese info@ecorson.com nebo telefonicky na čísle 042/617-23-22. Tarif za volání na uvedené telefonní číslo je stejný jako tarif za běžné telefonní spojení, podle tarifního balíčku dodavatele služeb zákazníkovi.
6. Spotřebitel má možnost využít mimosoudní způsoby řešení reklamace a uplatnění náhrady.
7. Spotřebitel je zejména oprávněn:
a.) získat bezplatnou pomoc okresního (nebo městského) ochránce spotřebitelů
b.) obrátit se na stálého rozhodčího spotřebitelského soudu, fungujícího u Krajského inspektora obchodní inspekce s žádostí o rozhodnutí ve sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy,
c.) obrátit se na zprostředkovatele za účelem rozeznání sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy a zpracování dohody.

ECORSON

ZPĚT
facebook