EFEKTY DEKORACYJNE | Tynki | Farby | Grunty i impregnaty | Pozostałe
search menu PL
arrow_back

POLITYKA PRYWATNOŚCI

HOME / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ecorson Jarosław Kubiak  (dalej jako ADO).

ADO umożliwia kontakt:

drogą mailową: info@www.ecorson.net

drogą pocztową na adres: Wojska Polskiego 165A 91-726 Łódź

 

  1. Pani/Pana Dane osobowe będą/mogą być przetwarzane:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

b. w celach marketingowych, tj przesyłania informacji o nowościach i promocjach drogą e-mailową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

c. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

d. Zbieramy tylko niezbędne dane do realizacji określonych celów.

e. W celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym kontaktuje się Pan/Pani z ADO w związku z realizacją Umowy oraz po zakończeniu tego okresu


a.  Przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej (jeżeli dane osobowe zostały podane przez Podmiot
przekazujący w Umowie) – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na ADO.

b. Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

10. Jeżeli podała/podał Pani/Pan dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez ADO Umowy na rzecz Podmiotu przekazującego. W przypadku niepodania danych  realizacja Umowy może być utrudniona.

11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji względem Pana/Pani, w tym do profilowania.

12. Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Z poważaniem
Kubiak Jarosław