EFEKTY DEKORACYJNE | Tynki | Farby | Grunty i impregnaty | Pozostałe
search menu PL
arrow_back

Regulamin

HOME / Regulamin

REGULAMIN


I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów w tym na odległość poza siedzibą Sprzedawcy lub siedzibą Przedstawicielstwa, za pomocą poczty elektronicznej Sprzedawcy pod adresem; info@ecorson.com
2. Sklep działający pod adresem info@ecorson.com, prowadzony jest przez Jarosława Kubiaka realizującego działalność gospodarczą pod firmą Ecorson Jarosław Kubiak z siedzibą w Łodzi Ul. Wojska Polskiego 165a wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP 727-002-94-25 REGON 470827400 Tel./fax 042/617-23-21. Adres e-mail: info@ecorson.com, strona internetowa: www.ecorson.com


II. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE


Sprzedawca, Administrator danych osobowych – Jarosław Kubiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ecorson Jarosław Kubiak z siedzibą w Łodzi 91-726, ul. Wojska Polskiego 165a wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP 727-002-94-25, REGON 470827400 Tel./fax 42/617-23-22,42/617-23-21 Adres e-mail: info@ecorson.com, prowadzi sprzedaż wysyłkową Towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie, którego właścicielem jest Sprzedawca, Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.ecorson.com, Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie, Konsument – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Produkt lub Produkty – produkt lub produkty, opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu. Opis towarów ze wskazaniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego


III. ZAMÓWIENIA


1. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z zamówienia internetowego, to dostęp do witryn WWW – poprzez dowolną, zaktualizowaną przeglądarkę internetową, możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie ważnego konta email.
2. Złożenie zamówienia przez Klienta odbywa się na podstawie napisania przez niego maila z wyszczególnionymi produktami pod adres: info@ecorson.com.
3. Klient w mailu podaje także następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorcy również NIP i numer REGON oraz nazwę firmy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania Sprzedawca nie będzie miał możliwości realizacji zamówienia.
4. Wysyłając zamówienie, Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin. Pierwsze zamówienie na produkt, poprzedzone jest również informacją ze strony Sprzedawcy o: cenie lub wycenie całości, zastosowaniu i odpowiednich ilościach.
5. Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez niego oświadczeń o następującej treści:
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,
c) oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą, a nadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą maila do Administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z Regulaminu.
6. Informacje podane na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje wyłącznie w języku polskim.
8. Po złożeniu zamówienia i realizacji przez Sprzedawcę wysyłki, Klient otrzyma na podany adres poczty elektronicznej email „informacja o zamówieniu” z informacją o realizacji wysyłki kurierem, oryginałem Faktury oraz postępowaniem reklamacyjnym w razie szkody zaistniałej w transporcie, akceptacją Regulaminu.
9. Jeśli dane zawarte w mailu są nieprawidłowe, Klient w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia powinien skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając na adres e-mail: info@ecorson.com informację z prośbą o poprawienie danych.
10. Przed realizacją zamówienia Kupujący otrzymał wszystkie wymagane prawem informacje i pouczenia - w szczególności o: danych Sprzedawcy, głównych cechach produktu, łącznej cenie i wszystkich pozostałych kosztach go obciążających, sposobie i terminie spełnienia świadczeń wzajemnych przez obie strony, procedurze reklamacji, zasadach odstąpienia od umowy, kosztach i zasadach dokonywania zwrotów, obowiązku dostarczania przez Sprzedawcę rzeczy wolnych od wad, istnieniu i treści gwarancji oraz sposobie jej realizacji, możliwości skorzystania i zasadach pozasądowych sposobów reklamacji i dochodzenia roszczeń.
11. Dodatkowo Sprzedawca udostępni na żądanie Klienta zgłoszone za pośrednictwem poczty e-mail (adres info@ecorson.com) próbnik bądź wzornik koloru Produktu lub Produktów, których zakupem Klient jest zainteresowany, a także indywidualnie określi ilość Produktu bądź Produktów niezbędnych dla Klienta w celu użycia Produktu zgodnie z przeznaczeniem. Wzorniki kolorów są udostępnione w formie elektronicznej na stronie www.ecorosn.com pod konkretnym produktem lub w oryginalne w wersji papierowej w sklepach i salonach Sprzedawcy na terenie kraju i zagranicą.
12. Zamówienie stanowi złożoną Sprzedawcy przez Klienta ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży towaru za cenę podaną w opisie towaru lub indywidualnej wycenie oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
13. Umowa zawierana jest w języku polskim.
14. Jeśli Klient chce zamówić towar poza terytorium Polski, powinien skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą na adres info@ecorson.com. W tym przypadku zostaną określone indywidualne zasady: Sprzedaży, wysyłki oraz reklamacji z Przewoźnikiem zamówionego towaru do danego kraju.


IV. CENY


1.Wszystkie ceny Produktu bądź Produktów są udostępniane Klientowi po złożeniu zapytania ofertowego mailem.
2. Podana cena w każdej ofercie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia przez okres 1 miesiąca od daty jej utworzenia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.
4. Zapłata ceny następuje przelewem na odpowiednie konto bankowe Sprzedawcy w formie przedpłaty, przed wysłaniem zamówienia. Przy stałej współpracy, możliwa jest wpłata z ustalanym indywidualnie terminem płatności na określonych zasadach.

V. FAKTURY I RACHUNKI

1. Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży Produktu jest paragon fiskalny. Żądanie otrzymania faktury VAT, zamiast paragonu fiskalnego, Klient każdorazowo winien wyrazić poprzez maila podczas zamówienia. W przypadku takim Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
2. Wysyłkę paragonu fiskalnego (faktury VAT w postaci papierowej) Sklep realizuje wraz z wysyłką zamówionego Towaru pod adres wskazany w zamówieniu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wysyłania faktury VAT w formie pliku PDF, wyłącznie do Kupujących, którzy uprzednio wydrukowali, podpisali i odesłali na adres Sklepu, zgodę na otrzymywanie faktury za pośrednictwem poczty e-mail. Kupujący, by móc odebrać i przeglądać fakturę w formie pliku PDF musi we własnym zakresie posiadać i zainstalować program pozwalający na przeglądanie plików PDF (np. bezpłatny Adobe Acrobat Reader).


VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia na maila: info@ecorson.com, od poniedziałku do niedzieli nieprzerwalnie, 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 17.
2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy.
3. Czas przygotowania przesyłki wynosi do 7 dni roboczych i w zależności od wyboru sposobu płatności rozpoczyna się:
- w przypadku płatności przelewem: w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zapłaty, przy czym dniem zapłaty ceny jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą stanowiącą równowartość ceny zamówionego Towaru wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki;.
4. Termin dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem towaru.
5. Dostawa na terenie Polski odbywa się za pomocą firmy kurierskiej, z którą Ecorson ma podpisaną umowę. Wszelkie informacje na temat wysyłki i dostawy, umieszczone są w wiadomości e-mai zawierającej dodatkowo: potwierdzenie zamówienia, fakturę zakupu i postępowanie w przypadku szkody w transporcie.
6. Zamówione Towary można również odbierać osobiście w siedzibie Sklepu, w godzinach od 8.00 do 17.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie (pod numerem +48 042/617-23-22) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres email: info@ecorson.pl). Opłata za połączenie ze wskazanym numerem telefonu odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.
7. Podczas odbioru przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez Klienta i kuriera. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawnił się ubytek lub uszkodzenie jej wewnątrz bez jakichkolwiek oznak zewnętrznych, na żądanie Klienta należy zgłosić kurierowi niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia odbioru przesyłki. Telefon kontaktowy do Działu Obsługi Klienta przewoźnika/kuriera znajduje się na liście przewozowym. Dodatkowo każde uszkodzenie przesyłki zewnętrzne typu: mokre lub zabarwione plamy od zalania, zacieku, zatarcia, pęknięcia, wgniecenia, załamania, etc., należy dokładnie opisać w protokole szkody i zrobić zdjęcia. Do protokołu szkody obligatoryjnie należy dołączyć zdjęcia uszkodzonej przesyłki z zewnątrz i wewnątrz oraz każdego z opakowań z produktem.
8. Tryb postępowania w przypadku uszkodzeń przesyłki podczas transportu określa Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
9. W przypadku stwierdzenia szkody wynikłej podczas transportu z winy firmy kurierskiej, uszkodzony towar należy wraz z prawidłowo spisanym protokołem szkody oraz dowodem zakupu, zdjęciami odesłać na adres Sprzedawcy. Protokół szkody dostępny jest zawsze u przewoźnika.
10. Realizacja zamówienia jest równoznaczna z tym, że Klient otrzymał od Sprzedawcy informacje o produkcie, zapoznał się z nimi i je rozumie.


VII. DANE OSOBOWE


1. Klient akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie przez Administratora dla celów realizacji umowy w momencie złożenia zamówienia. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do realizacji powyższych celów.
2. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Kubiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ecorson Jarosław Kubiak
3. W każdym czasie Klient/Konsument posiada dostęp do swoich danych, może dokonać ich zmiany, aktualizacji bądź żądać ich usunięcia.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że jest niezbędne do zamówienia Towaru lub uczestnictwa w promocjach, w razie braku podania danych osobowych niemożliwe jest skuteczne wykonanie powyższych celów.
5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Pismo oświadczające o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w oryginale z czytelnym podpisem, przesyłką pocztową na adres: Ecorson Jarosław Kubiak, 91-726 Łódź Ul. Wojska Polskiego 165a,
3. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu do Sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu czternastodniowego terminu. A także odesłanie: a. oryginału dowodu zakupu b. oświadczenia o odstąpieniu c. towaru,
4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sklep zgodził się je ponieść.
5. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym i kompletny.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Zwrot Produktu przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie Produktu przed upływem ostatniego dnia terminu. Produkt powinien zostać wysłany na adres Sprzedawcy: Ecorson Jarosław Kubiak ul. Wojska Polskiego 165a, 91-726 Łódź
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi/Konsumentowi w odniesieniu do umów/sprzedaży:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz: nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w tym przypadku np. zabarwieniu farb i tynków na określony kolor lub w określonej, spersonalizowanej dla niego ilości;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
14) Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania: oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, oryginalnego dokumenty zakupu oraz kompletnego produktu, zwraca Konsumentowi kwotę równą wszystkim dokonanym przez Konsumenta płatnościom, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
15) Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania pełnowartościowego Produktu z powrotem.


VIII. REKLAMACJE W PRZYPADKU KONSUMENTÓW


1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad. Każdy produkt powinien być użyty przez Konsumenta zgodnie z jego przeznaczeniem i zastosowaniem oraz w odpowiednim systemie. Wszystkie informacje o produktach są dostępne na stronie internetowej www.ecorson.com
2. Na zakupiony Produkt udzielana jest dodatkowo 2 letnia Gwarancja na określonych warunkach:
a. poszczególne produkty muszą być użyte w odpowiednim i zalecanym przez Sprzedawcę systemie, nakładane zgodnie z opisami w Kartach Nakładania, Karach Technicznych, które są umieszczone na stronie internetowej www.ecorson.com. pod konkretnym zakupionym produktem.
b. poszczególne produkty muszą być użyte zgodnie z ich przeznaczeniem i na określoną powierzchnię w optymalnych i zalecanych warunkach atmosferycznych. Dane te są dostępne w opisach i kartach produktu na www.ecorson.com, pod konkretnym produktem.
Pełne informacje o produkcie i jego prawidłowym użyciu, są każdorazowo Kupującemu przedstawiane przez Sprzedawcę w formie: maila, telefonicznie bądź osobiście (poprzez wydawanie ulotek, wskazywanie źródła informacji na stronie internetowej Sprzedawcy).
3. Wyłączenia z Gwarancji:
a. produkty użyte niewłaściwie, niezgodnie z zalecanym systemem, który znajduje się na stronie internetowej www.ecorson.com, sprzedawcy pod konkretnym produktem.
b. produkty użyte w nieodpowiedniej lub niewystarczającej ilości, w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych,
c. produkty użyte na sypkich, niestabilnych podłożach, które nie są trwale związane z danym podłożem, bez prawidłowego użycia gruntu lub użycia niewłaściwego gruntu lub słabej jakości,
d. produkty użyte na nieprawidłowo przygotowanych i sezonowanych podłożach,
e. na powierzchniach narażonych na szczególne warunki atmosferyczne, termiczne, mechaniczne,
f. powierzchnie na których były lub są ślady: pleśni, grzybów, podciekające wilgocią, śladów różnych olejów i barwników,
g. po szkodach żywiołowych, wodno-kanalizacyjnych, uszkodzeniach mechanicznych, ściernych, termicznych, i innych,
h. po uszkodzeniach powierzchni związanych z pęknięciami, osiadaniem budynków, błędami w konstrukcjach i naprawach budynków,
i. użyte poza kontrolą Sprzedawcy, na podłożach wcześniej niesprawdzonych, niesezonowanych,
j. kolorystyczne – podczas Sprzedaży w sklepach Klientowi jest przedstawiana oryginalna próbka koloru, którą akceptuje na dokumencie odbioru. Natomiast podczas zamawiania towaru barwionego, indywidualnie mailem – Klient dokonuje oceny na podstawie monitora ekranu, akceptując fakt, iż każdy monitor inaczej może przedstawiać dany kolor i jest to jedynie obraz podglądowy, a nie 100% próbka wykonana z oryginalnego produktu – stąd Klient powinien liczyć się z różnicami kolorystycznymi pomiędzy odzwierciedleniem z danego monitora, a oryginalną próbką z produktu.
k. produktów wcześniej połączonych z wodą, innym produktem lub dwuskładnikowych.
4. Konsument ma prawo złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego towaru z umową. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
5. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokładnym opisem czego reklamacja dotyczy, dowodem zakupu i reklamowanym Produktem, należy przesłać na adres siedziby: Ecorson Jarosław Kubiak ul. Wojska Polskiego 165a, 91-726 Łódź, bądź złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia kompletnych danych Sprzedawcy w zgłoszeniu reklamacyjnym wraz z dowodem zakupu i produktem.
7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Dodatkowo, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, Konsument może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że wymagałoby to nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
8. W przypadku, gdy Klient nie może żądać wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może jednak odstąpić, gdy wada Produktu jest nieistotna.
9. Jeżeli kupujący będący Konsumentem, listem poleconym na adres Sprzedawcy zażądał wymiany rzeczy albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie trzydziestu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
10. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (kolor, proporcje, wygląd struktury,… itp.) nie mogą być podstawą skutecznej reklamacji zakupionego towaru.

IX. REKLAMACJE W PRZYPADKU KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

W przypadku reklamacji zgłoszonej przez Klienta nie będącego Konsumentem zastosowanie znajdują następujące zasady:
1. Rękojmia za wady fizyczne jest ograniczona do wad wpływających na funkcjonalność produktu lub obniżającego jego wartość w sposób znaczący, zgłoszonych przez Klienta w terminie 14 dni od dnia wydania produktu, z wyjątkiem wad, które Sprzedawca podstępnie zataił.
2. Klient powinien sprawdzić produkt w zakresie istnienia wad niezwłocznie po wydaniu towaru.
3. Zgłoszenie wady zostanie rozpatrzone w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgłoszenia wraz z uszkodzonym produktem i dowodem zakupu lub zgłoszenia reklamacyjnego, jeśli właściwości towaru sprawiają, że nie może być on odesłany do Sprzedawcy.
4. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dowodem zakupu i reklamowanym produktem można przesłać na adres: info@ecorson.com bądź złożyć bezpośrednio w siedzibie firmy Ecorson Jarosław Kubiak przy Ul. Wojska Polskiego 165a, 91-726 Łódź

X. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach Konsumenta.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiany te nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane będą na dotychczasowych warunkach.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zamówieniem Klient/Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem telefonu nr + 48 042/617-23-22 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: info@ecorson.com. Opłata za połączenie ze wskazanym numerem telefonu odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.
5. W razie pytań związanych ze stosowaniem zakupionych Towarów Klient/Konsument może kontaktować się za pomocą poczty e-mail na adres info@ecorson.com bądź telefonicznie pod numer 042/617-23-22. Opłata za połączenie ze wskazanym numerem telefonu odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.
6. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
7. Konsument w szczególności posiada uprawnienie do:
a.) uzyskania bezpłatnej pomocy powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów
b.) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego na tle zawartej umowy sprzedaży,
c.) zwrócenia się do ośrodków mediacyjnych w celu rozpoznania sporu wynikłego na tle zawartej umowy sprzedaży i wypracowania porozumienia.

ECORSON