EFEKTY DEKORACYJNE | Tynki | Farby | Grunty i impregnaty | Pozostałe
search menu PL
arrow_back

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

HOME / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ARCHIWUM


 

 

Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:

 

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A

NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21 
mail: info@eorson.com,

ogłoszenie wyników
 10 10 2017
     

Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3Załącznik 4   

2 .TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:

Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ WDRAŻANIE STRATEGII INTERNACJONALIZACJI SZANSĄ DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA , DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIEBIORSTW, PODZIAŁANIE II.2.1 Modele biznesowe MSP
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

budowa dostosowanego do naszych potrzeb stoiska wystawowego, dla powierzchni 64 m2

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie na kompleksową realizację stoiska targowego na targi BUDMA 2018: zamówienie składa się z kompleksowego wykonania i realizacji wg. załączonego projektu oraz opisu, montażów i demontażów, również przyłączeniu mediów targowych, transportu całości z Łodzi do Poznania przed i z powrotem po targach. Targi odbywają się w okresie 30.01- 02.02.2018 r, montaż i demontaż możliwy jest wyłącznie w dniach bezpośrednio przed i po tej dacie. Wykonawca po wykonaniu zamówienia zgodnie z terminem, zobowiązany jest do dostarczenia całości przedmiotu zamówienia do Łódź ul. Łomnicka 8 i rozłożenia całego stoiska jeszcze przed terminem odbycia targów, w celu sprawdzenia jego kompletności, a następnie spakowania i przygotowania do transportu.
Ogólny opis stoiska i zamówienia: Podłoga:64 elementy modułowe (ramy) o wymiarze całkowitym 1mx1m z możliwością połączenia w całość czyli 8m x 8m= 64m2. Ramy ze stali kwasowej lub aluminium, wypełnione sklejką 22mm, mocowane od spodu. Wysokość modułu ok. 5cm z regulacją wysokości dla wypoziomowania powierzchni targowej. Konstrukcja ekspozycyjna: Konstrukcja z modułów aluminiowych, skręcane ze sobą z każdej strony, szybkiego montażu i demontażu. Rozmiary ram: 115cm x 115cm x 5 cm z wypełnieniem z obu stron płytą Dibond o grubości 3mm, mocowane na magnesy lub listwy magnetyczne - 45 sztuk.
+ Moduł drzwiowy pod format modułów aluminiowych 115cm x 115cm x 5cm o wymiarach 230cm x 115cm x 5cm–1szt.
+ Profile narożne 115cm–15szt.
+ Profil potrójny–3szt.
Powyższa konstrukcja powinna unieść pytę Dibond 3mm z dodatkowym ciężarem w postaci nałożonego tynku lub farby dekoracyjnej o max. wadze do: 2,5 kg na 1 m2.
Lada: Lada wg. projektu w kształcie litery "L". Konstrukcja modułowa złożona z ram aluminiowych szybkiego montażu i demontażu 115cm x 115cm x 5cm (4szt.) i 115cm x 50cm x 5cm (2szt.) z wypełnieniem z jednej strony płytą Dibond o grubości 3mm, mocowane na rzepy + Blat o szerokości 55cm, modułowy, składany w kształt litery "L" ze sklejki 2,2 mm + Dwa rzędy półek pod blat wg. Projektu. Stoliki: 2 Stoliki na stalowej nodze typu Loft o wysokości 115cm-125cm z blatem drewnianym (dąb) 70x80x5 cm, Hokery: Zestaw 10 hokerów barowych, obracanych typu Loft/Industri ze stali i drewna z oparciem oraz regulacją wysokości.
Miejsce do przeprowadzania pokazów z zakresu nakładania tynków i farb dekoracyjnych: Stabilna duża sztaluga drewniana lub konstrukcją reklamową pozwalająca na stabilne przymocowanie tablicy HDF z możliwością regulacji wysokości półki na której płyta się znajduje. 100 szt. tablic o wymiarach 60cm x 60cm x 4mm do przeprowadzenia pokazów.
Konstrukcja podwieszana:
Podwieszana konstrukcja zewnętrznie podświetlona, która się będzie znajdowała na wysokości ok. 9m na aluminiowych ramach o całkowitym wymiarze 800cm x 800cm x 100cm złożona z modułów o wymiarach 200x100 cm. Na ramie ma znajdować się reklama z logo firmy i hasłem reklamowym, informacyjnym, wykonana z napiętego winylu i skierowana na zewnątrz stoiska targowego. Podobny winyl ze zdjęciami naszych realizacji ma znajdować się również od wewnętrznej strony stoiska. Rama musi posiadać również możliwość podwieszenia ogólnego oświetlenia stoiska (szyny pod reklamą dookoła stoiska, do podczepienia halogenów), oświetlenie dolnej części ekspozycji (20 halogenów typu LED i części górnej 12 szt, rozproszone ciepłe światło).Oświetlenie: w sumie do całości 32 halogeny typu LED, (o rozproszonym ciepłym świetle).
Ekspozytor 1:
Ekspozytor wolnostojący dwupoziomowy z wyjmowanymi ramkami, w których można osadzić 72 tablice (dwie tablice do jednej ramki).
- ilość ramek z próbkami:2x18 ramek
- wysokość: 215 cm
- wymiary ramki z próbką: 40 cm x 60 cm. Ramki duże.
- maksymalna rozpiętość stojaka z rozłożonymi ramkami: 143 cm
Ekspozytor 2:
Ekspozytor wg projektu, stelaż ze stali kwasowej, na wymiar otworu, rama 230cm x 345cm zgodna z konstrukcją dla 100 próbek (50szt. po każdej ze stron) o wymiarze ok. 200 cm x 53,5cm
Ekspozytor do ulotek i katalogów:
Ekspozytory ze stali kwasowej z logotypem firmy, na katalogi formatu A4 – 2 sztuki, wg. projektu
Stelaż pod telewizor: Wolno stojący stelaż pod telewizor LCD na kółkach, z możliwością ustawienia przy ścianie
Telewizor Ekran 65 cali, 4K UHD, 3840 x 2160 Optymalizacja ruchu Motionflow XR,Funkcje HDR, Android TV, Internet, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Bluetooth, sterowanie głosem, HDMI x min. 1, USB x min.1

6. Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 01.12.2017r roku z dostawą i rozłożeniem w siedzibie ECORSON w celu sprawdzenia kompletności zamówienia. Następnie w dniach przed 30.01.2018 dostarczenie na targi i złożenie kompletnego stoiska wraz z instalacjami rządzeń elektrycznych, a po 02.02.2018 rozłożenie i transport do siedziby ECORSON w Łodzi. a dokładnie: Okres montażu i demontażu przedstawia się następująco: Montaż: odbywa się w Poznaniu dniach 24.01 - 29.01.2018r. Demontaż w Poznaniu : 03.02 - 05.02.2018r. Pawilony BUDMY pozostaną otwarte w godzinach 6:30 – 21:30, a ostatniego dnia montażu (29.01) do 24:00. Po demontażu kompletne stoisko należy przywieść do siedziby Firmy ECORSON w Łodzi lub odebrać bezpośrednio z Budmy 2018 Pozna

7. Termin składania ofert - od zaraz czyli 25.09.2017 r. do 09.10.2017 r. do godz. 17.0

8. Termin przystępowania do realizacji – od 10.10.2017r

9. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny

10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy:jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy ECORSON. 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a, do dnia 9.10.2017 roku do godź. 17.00. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego nr. 503-104-504 z p. Jarosławem Kubiak. Terminem złożenia o. ferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

11. Dodatkowe warunki Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
b) Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oferty.
c) Oferta powinna zawierać nazwę i adres Oferenta.
d) Oferta powinna zawierać cenę całkowitą netto i brutto.
e) Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia.
f) Oferta powinna zawierać termin gwarancji na konstrukcję podany w miesiącach.
g) Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową.
h)gwarancja na wykonanie stoiska zgodnie ze sztuka budowlaną i konstrukcyjną/obciążeniowa wg. zał. projektu, gdyż na konstrukcje będą nakładane farby i tynki dekoracyjne. max. obciążenie 1m2 konstrukcji to 2,5 k

12. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,

2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,

3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, wykonawczym i logistycznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymaganego potencjału i osób zdolnych do wykonania zmówienia,

4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,

6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)

7. posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu BHP i p. poż, bezpieczeństwa przy realizacji i użytkowaniu zamawianych konstrukcji.

13. Wykluczenia
1. Firmy z brakiem do realizacji odpowiedniego przedmiotu zamówienia potencjału: finansowego, logistycznego, kadrowego i intelektualnego.

2. Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia wszystkie w/w kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504

Właściciel ECORSON

Jarosław Kubiak

Łódź, dnia 25.09.2017 roku

 


 

Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

 1.ZAMAWIAJACY:


ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A

NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21 
mail: info@eorson.com,      

ogłoszenie wyników
28.11.2017
  

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:

Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ WDRAŻANIE STRATEGII INTERNACJONALIZACJI SZANSĄ DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA , DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIEBIORSTW, PODZIAŁANIE II.2.1 Modele biznesowe MSP
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

a. Wydruk materiałów promocyjnych, katalogów 10.000 sztuk w języku angielskim

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a.  wydruk katalogów firmowych ECORSON w ilości 10 000 sztuk w j. angielskim, wg. następujących wytycznych: Katalog A4 - 24strony (12 kartek), papier kreda gloss 170 gram / CMYK 4+4 / lakier dyspersyjny / okładka z uszlachetnieniem - lakier wybiórczy / folia matowa. W linku znajduje się wygląd katalogu: https://www.dropbox.com/s/vz0cf9nuj5nmnl1/Katalog%20Black%20EN%20UE.pdf?dl=0,

6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 13.11.2017 r. do 27.11.2017 r. do godz. 17.00

7. Termin przystępowania do realizacji – od 28.11.2017r.

8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

10 .Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: lukasz.wisniecki@www.ecorson.net lub jkubiak@www.ecorson.net ewentualnie osobiście do siedziby firmy, do godź. 17.00

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:


O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,

2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,

3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,

4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,

6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy


12. Wykluczenia
1. Firmy z brakiem do realizacji odpowiedniego przedmiotu zamówienia potencjału: finansowego, logistycznego, kadrowego i intelektualnego.

2. Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.


Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504

Właściciel ECORSON

Jarosław Kubiak

Łódź, dnia 13.11.2017 roku

 


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

 1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A

NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21 
mail: info@eorson.com,    

ogłoszenie wyników
22.09.2017
  

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:

Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ WDRAŻANIE STRATEGII INTERNACJONALIZACJI SZANSĄ DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA , DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIEBIORSTW, PODZIAŁANIE II.2.1 Modele biznesowe MSP
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest:

Produkcja filmów instruktażowych5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Zakup usługi: wyreżyserowania, scenariusza, stworzenia scenografii, nakręcenia, montażu, łacznie kompleksowej produkcji 10 filmów instruktażowych również w tłumaczeniu na język: angielski.

6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 04.09.2017 r. do 21.09.2017 r. do godz. 17.00

7. Termin przystępowania do realizacji – od 22.03.2017r.

8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy:jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 17.00

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,

2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,

3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,

4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,

6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)

12. Wykluczenia

1. Firmy z brakiem do realizacji odpowiedniego przedmiotu zamówienia potencjału: finansowego, logistycznego, kadrowego i intelektualnego.

2. Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504

Właściciel ECORSON

Jarosław Kubiak

Łódź, dnia 04.09.2017 roku


 

Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:


ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A

NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21 
mail: info@eorson.com,

ogłoszenie wyników
21 03 2017
      

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:

Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ WDRAŻANIE STRATEGII INTERNACJONALIZACJI SZANSĄ DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA , DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIEBIORSTW, PODZIAŁANIE II.2.1 Modele biznesowe MSP
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest:

1.Tłumaczenie strony internetowej www.ecorson.com,

2. Tłumaczenie 4 katalogów   


5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Tłumaczenie strony internetowej www.ecorson.com, na 3 języki obce

a. angielski,
b. czeski,
c.
rosyjski,

2. Tłumaczenie 4 katalogów na język angielski  


6.
Termin składania ofert - od zaraz czyli 03.03.2017 r. do 20.03.2017 r. do godz. 17.00

7. Termin przystępowania do realizacji – od 23.03.2017r.

8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

10 .Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy:jkubiak@wecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 17.00

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:


O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,

2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,

3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,

4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,

6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)

12. Wykluczenia

Firmy z brakiem do realizacji odpowiedniego przedmiotu zamówienia potencjału: finansowego, logistycznego, kadrowego i intelektualnego.

2. Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.


Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504

Właściciel ECORSON

Jarosław Kubiak

Łódź, dnia 03.03.2017 roku

 Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego


1. ZAMAWIAJACY:


ECORSON - Jarosław Kubiak

91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A

NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

mail: info@eorson.com,


2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.


3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:

Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.


4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest:

 

1. Lepkościomierz,

2. Połyskomierz,

3. Tester szorowalności,

4. Piknometr z certyfikatem,

5. Grindometr G-2/100,

6. Pehametr+ Elektroda,

7. Mikroskop

 


5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 


1. Lepkościomierz - służy do określania stopnia gęstości

2. Połyskomierz, - służy do określania stopnia połysku farb

3. Tester szorowalności,- służy do określania stopnia ścieralności danej powierzchni

4. Piknometr z certyfikatem, - służy do pomiaru masy cieczy lub substancji sypkich przy ściśle określonej objętości

5. Grindometr G-2/100,- służy do kontroli jakości produkcji

6. Pehametr+ Elektroda,- służy do określania stopnia PH

7. Mikroskop - służy do zwiększenia stopnia widzenia powierzchni

 


6.
Termin składania ofert - od zaraz czyli 20.01.2014 r. do 05.02.2014 r. do godz. 17.00


7.
Termin przystępowania do realizacji – od 06.02.2014r.

8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy:jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:


O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.


Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504


Właściciel ECORSON

Jarosław Kubiak

Łódź, dnia 20.01.2014 roku

 


Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A

NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400
tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

mail: info@eorson.com,

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.


3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:

Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.


4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest:

1. Laptop i oprogramowanie do spektofotometra

2. Spektrofotometr i oprogramowanie do ustalenia receptur kolorów dla baz produktów

 

które są niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Tytuł projektu: „Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"

Przy wykonywaniu wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zafunkcjonowania przedmiotu zamawiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby zastosowane materiały, które będą używane do realizacji omawianego projektu, posiadały wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania – dokumentacja ta powinna być dostępna do wglądu Zamawiającego.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakup laptopa i oprogramowania do spektofotometra - kompletny laptop z wgranym oprogramowaniem współdziałającym z spektofotometrem,

2. Zakup spektrofotometra i oprogramowania do ustalenia receptur kolorów dla baz produktów - kompletny sprzęt zsynchronizowany z bazą naszych produktów

 

Licencje i całość wdrożenia muszą zapewnić kompatybilność działania systemu z potrzebami firmy.

6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 22.11.2013 r. do 09.12.2013 r. do godz. 17.00

7. Termin przystępowania do realizacji – od 10.12.2013r.


8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.


9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.


10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@wecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00


11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504
Właściciel ECORSON

Jarosław Kubiak

Łódź, dnia 22.11.2013 roku


Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A

NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400
tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

mail: info@eorson.com,

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.


3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:

Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.


4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, adaptacja, instalacja oraz pełne wdrożenie łącznie ze szkoleniem w siedzibie oraz filiach ECORSON

a. systemu informatyczny - Oprogramowania do produkcji, współdziałającego z całym systemem sprzedaży, magazynowym, logistycznym

które są niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Tytuł projektu: „Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"

Przy wykonywaniu wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zafunkcjonowania przedmiotu zamawiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby zastosowane materiały, które będą używane do realizacji omawianego projektu, posiadały wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania – dokumentacja ta powinna być dostępna do wglądu Zamawiającego.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a. zakup licencji systemu do zarządzania produkcją
Moduł zarządzania produkcją z integrowany z systemem
Gospodarka magazynowa surowców
Zlecenia produkcyjne - zarządzanie, planowanie produkcji
Kompletacja gotowego produktu.
Rozliczenie kosztów.
b. wdrożenie, konfiguracja w/w systemu
Instalacja systemu w centrali i oddziałach firmy
Konfiguracja systemu w/g wytycznych klienta
c przeszkolenie użytkowników z zakresu użytkowania, oraz zarządzania systemem.
Szkolenie z programu dla użytkowników końcowych
Szkolenie z zarządzania, konfiguracji, instalacji nowych lokalizacji dla osób wytypowanych przez właściciela firmy.
d. zakup, dostawa, konfiguracja sprzętu - serwer wraz z osprzętem na którym w/w system będzie działał.
Serwer - 1procesor/16GB RAM/3 x HDD (RAID 5)/dodatkowy zasilacz